Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản pháp quy liên quan Tiểu học

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học
2 Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
3 Thông tư số 26/2015/TT/BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý TH
4 Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNVquy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV TH công lập
5 Thông tư 30/2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
6 Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
7 TT 59-2012 về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường TH đạt mức CL tối thiểu, trường TH đạt chuẩn QG
8 Chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học
9 Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.
10 Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
11 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ Trường tiểu học
12 Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
13 Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.
14 Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTHĐĐT
15 Đề án1400 về "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"
16 Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 08 năm 2007 Về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học
17 Quyết định 32/2005/QĐ- BGDĐTVề việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
18 Quyết định 3321 của Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
 

Danh mục

Đăng nhập