Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tư số 09 /2010/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Học viên các trường Đại học, Cao đẳng & TCCN hình thức vừa làm vừa học

Email In PDF.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số :   09/2010/TT-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày 10  tháng 3  năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học,

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

_______________________________

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2010. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);

- Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);

- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND,UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Như Điều 3;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Quang Quý

File đính kèm:
Download this file (09-2010-TT-BGDDT[1].doc)09-2010-TT-BGDDT[1].doc[ ]140 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng:

 

Danh mục

Đăng nhập