Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Châu Thành B

Email In PDF.

HOẠT ĐỘNG TỔ VÀ CÔNG VIỆC CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  Ở TỔ VĂN- GDCD TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH B

A. VẢN BẢN, ĐIỀU LỆ CHUNG

Điều 16, trong văn bản Điều lệ trường THPT có quy định:

…Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

-        Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lí kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ GDĐT và kế hoạch năm học của nhà trường.

-        Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ GDĐT;

-        Đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với GV.

Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần 1 lần.

B. THỰC TẾ CÔNG TÁC

I/- Đặc điểm tình hình của tổ:

1/ Nhân sự – Nhiệm vụ :

Năm học 2008-2009, tổ Văn – GDCD trường THPT Châu Thành B có 13 gv, trong đó có 1 gv dạy GDCD, 1 tổ trưởng, 2 tổ phó.

2/ Thuận lợi:

- Đa sô các giáo viên trong tổ đều trẻ, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề nghiệp.

- Các năm học trước,  tổ đã thực hiện khá tốt về quy chế chuyên môn và các nội  dung thi đua của nhà trường.

3/ Khó khăn:

- Khó khăn của tổ nằm trong khó khăn chung của nhà trường: khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu tài liệu, thiết bị dạy học ở môn Văn,  kinh nghiệm  của GV chưa phong phú khi thực hiện chương trình mới ở SGK .

- Sự vận dụng các phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực chủ động của gv còn hạn chế.

- Việc cho điểm, đánh giá kết quả học sinh chưa thật đồng đều giữa các giáo viên trong tổ.

- Không ít học sinh học lệch, xem nhẹ môn Văn, dẫn đến tình trạng chất lượng bộ môn còn thấp.

- Tinh thần, phương pháp tự học của đa số HS, ở môn Văn nói riêng và các môn học khác nói chung, còn rất thụ động.

II/- Hoạt động tổ và công việc của tổ trưởng (TT) chuyên môn:

  1. TT  soạn dự thảo kế hoạch tổ ở thời điểm đầu năm học, thông qua sự đóng góp của tổ chuyên môn, đề xuất xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn với nhà trường, chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đó trong năm học.
  2. TT hướng dẫn xây dựng và quản lí kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ GD&ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường.

Các công việc cụ thể:

(1). Kiểm tra về ngày giờ công, việc gv vắng và dạy bù; ý thức tổ chức kỉ luật, nội quy cơ quan của gv trong tổ: TT phân công cho 1 tổ phó thực hiện phần này.

TT báo cáo cho BGH nhà trường 1lần/tháng trong bản báo cáo định kì mỗi tháng.

(2). Kiểm tra về hồ sơ sổ sách của gv trong tổ:

- Giáo viên phải có đủ hồ sơ  theo quy định

+ Sổ soạn bài

+ Sổ điểm cá nhân

+ Sổ chủ nhiệm

+ Sổ báo giảng

+ Sổ dự giờ

- Riêng tổ trưởng có thêm:

+ Sổ quản lí chuyên môn

+ Sổ biên bản sinh hoạt tổ

Việc kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên được TT thực hiện  vào  tuần cuối mỗi tháng.

(3). Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình, tiến độ thực hiện phân phối chương trình của giáo viên : tổ trưởng thực hiện vào tuần cuối mỗi tháng.

(4). Kiểm tra việc ghi điểm: giáo viên thực hiện theo tiến độ của phân phối chương trình, phải đạt được số cột kiểm tra tối thiểu trong học kỳ theo quy định.

Cụ thể:

-KT miệng: 100%

-KT 15: 4 cột.

-KT 1 tiết: từ 4 đến 5 cột, theo phân phối chương trình

Việc kiểm tra phần  này được thực hiện1 lần /tháng (tuần đầu tháng).

(5). Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém: TT căn cứ vào kế hoạch nhà trường để thực hiện – lập đề cương thống nhất về chương trình bồi dưỡng hoặc phụ đạo, phân công giáo viên dạy theo từng phần của kế hoạch, sắp xếp thời khóa biểu hợp lí.

(6). Việc dạy chủ đề tự chọn cho HS phân ban :

- Đề tài : Căn cứ vào tài liệu tự chọn của Bộ hoặc nhu cầu học tập của HS nhà trường.

- PP tiến hành: GV trong tổ thống nhất giáo án hoặc tổ chức phân công biên soạn trước khi tiến hành giảng dạy; phân công soạn đề KT chung, thống nhất đáp án (nếu dạy cùng 1 đề tài).

(7). Theo dõi kế hoạch thanh tra của Sở, kiểm tra toàn diện của trường; kế hoạch hội giảng, thao giảng của gv.

(8). Việc ra đề cương ôn thi, đề KT chung, đề thi ở các khối lớp: TT phân công gv ra đề và đáp án, phân công phản biện đề, cùng các tổ phó rà soát lại các đề và đáp án, in ấn, giao nộp…

(9). TTCM còn là người chịu trách nhiệm về một số công việc tương đối mới mẻ trong hoạt động dạy – học trong thời gian gần đây: Việc thöïc hieän ñoåi môùi PPDH; việc daïy hoïc töï choïn; việc ứng duïng Coâng ngheä thoâng tin trong hoaït ñoäng CM; việc thöïc hieän ñoåi môùi kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp reøn luyeän cuûa HS.

(10). TT là người tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho tổ chuyên môn 2tuần/ lần theo đúng qui chế: xác định mục đích, yêu cầu của buổi SH; chuẩn bị nội dung SH; chủ trì trao đổi, thảo luận; thống nhất các nội dung của buổi họp; rút kinh nghiệm về việc thực hiện chuyên môn trong thời gian trước, phổ biến kế hoạch chuyên môn thời gian sắp tới.

3. TT tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho gv:

- Công việc được tiến hành thường xuyên trong buổi họp tổ CM, tăng cường  rút kinh nghiệm ở những bài dạy khó, có vấn đề.

- Mỗi năm học có 1 chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn: TT phân công gv đăng kí đề tài; thời gian thực hiện; PP cách thức tiến hành cụ thể.

4. TT tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ GDĐT;

đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với GV:

- TT theo dõi hoạt động thi đua của gv : việc đăng kí danh hiệu thi đua của gv trong tổ, đăng kí danh hiệu gv giỏi cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh; đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm;

- TT tham gia vào hội đồng thi đua của nhà trường.

C. NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM

-        Hoạt động của tổ Văn – GDCD của trường trong thời gian vừa qua có nhiều thuận lợi. Nhờ được sự đồng thuận và nỗ lực cao của các gv , nên tổ đã thực hiện khá tốt về quy chế chuyên môn và các nội  dung thi đua của nhà trường, cơ bản đạt được kế hoạch chuyên môn đề ra từ đầu năm học.

-        Tuy nhiên, bản thân chúng tôi cũng nhận thấy rằng: Hoạt động của tổ có lẽ còn nhiều tính  hình thức, hành chính; chưa thật sự đi vào chiều sâu chuyên môn; chưa có sự đột phá sáng tạo để khai thác đặc trưng của bộ môn; chắc chắn còn nhiều khó khăn thử thách ở phía trước.

-        Từ đó, chúng tôi có đề xuất cho tổ một số biện pháp để nâng cao chất lượng tổ chuyên môn:

+ Tăng cường chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua các buổi họp tổ chuyên môn, thao giảng, dự giờ, chuyên đề bồi dưỡng, rút kinh nghiệm . . . Thực hiện chia nhóm GV để sinh hoạt chuyên môn theo khối lớp hoặc các ban.

+ Thường xuyên kiểm tra học sinh dưới nhiều hình thức, nhắc nhở ý thức học tập bộ môn; thống nhất mức  độ đáp án cho điểm giữa các giáo viên; chấm bài kỹ, sửa lỗi nội dung hình thức, đánh giá đúng thực chất trình độ của HS theo tinh thần : Học thật, KT thật, chất lượng thật; theo dõi, đánh giá sát học sinh qua sổ điểm cá nhân và  việc kết hợp với GVCN lớp.

+ Giáo viên tăng cường đầu tư tự học, tự nghiên cứu; học ở sách vở tài liệu và đồng nghiệp; nâng cao tinh thần “ Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”,  là tấm gương sáng cho HS noi theo ./.

BÙI THANH VINH

THPT Châu Thành B - Bến Tre

 

Danh mục

Đăng nhập