Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. (Ban hành kèm theo Quyết định số: 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2007)

Email In PDF.

 

  Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: nội dung và biện pháp thực hiện; thời lượng, kinh phí, chế độ báo cáo, kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện.

2. Văn bản này áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học theo hình thức giáo dục chính quy, bao gồm: các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các trường).

Điều 2. Mục đích

Thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm hình thành, rèn luyện và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Điều 4. Yêu cầu

Công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong trường là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các trường, do Giám đốc, Hiệu trưởng (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) trực tiếp chỉ đạo.

Điều 5. Nguyên tắc

Công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và truyền thống văn hoá Việt Nam; thực tiễn kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, địa phương và điều kiện của nhà trường.

 

2. Kết hợp giáo dục chính khoá với tổ chức các hoạt động ngoại khoá; kết hợp giáo dục với việc tổ chức các hoạt động thực tiễn có tác dụng giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống.

3. Bảo đảm nguyên lý giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

4. Bảo đảm phát huy tính năng động, sáng tạo và tích cực của học sinh, sinh viên, biến quá trình giáo dục, rèn luyện thành tự giáo dục, tự rèn luyện.

 

Chương II

NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Điều 6. Nội dung công tác giáo dục phẩm chất chính trị

1. Giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, bản lĩnh chính trị.

2. Giáo dục ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Giáo dục thái độ tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, phân biệt, đánh giá các sự kiện chính trị, xã hội, nhận ra và phê phán những âm mưu, thủ đoạn chính trị của các thế lực thù địch.

Điều 7. Nội dung công tác giáo dục đạo đức

1. Giáo dục lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, biết trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, tư cách, tác phong đúng đắn của người công dân.

2. Giáo dục các chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.

3. Giáo dục hành vi đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp.

Điều 8. Nội dung công tác giáo dục lối sống

1. Giáo dục nhận thức, hành vi, thói quen của lối sống văn minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc Việt Nam.

2. Giáo dục trách nhiệm của cá nhân trước tập thể và cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, biết phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

Điều 9. Biện pháp thực hiện

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2. Lựa chọn, lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống thích hợp vào hoạt động giảng dạy, học tập của chương trình chính khoá.

 

3. Tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương và nhà trường, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động, phong trào tình nguyện trong học sinh, sinh viên.

4. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân–học sinh, sinh viên đầu khoá, cuối khoá, đầu năm học.

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề, bao gồm:

a) Giáo dục pháp luật;

b) Giáo dục phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;

c) Giáo dục môi trường, kỹ năng sống;

d) Giáo dục truyền thống, đạo đức nghề nghiệp;

đ) Giáo dục phòng, chống tham nhũng;

e) Giáo dục an toàn giao thông;

g) Giáo dục truyền thống nghề nghiệp;

h) Tư vấn tâm lý, nghề nghiệp và các vấn đề xã hội;

i) Hội nhập với thế giới.

6. Tổ chức các hoạt động đối thoại với học sinh, sinh viên, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

7. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện cho học sinh, sinh viên nhằm phát triển tài năng, giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, rèn luyện.

8. Xây dựng các quy định về thi đua, khen thưởng và tổ chức tổng kết, tự kiểm tra, tự đánh giá trong phạm vi nhà trường.

9. Khảo sát, đánh giá kết quả rèn luyện, thực trạng về phẩm chất đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên theo định kỳ. Đề xuất những nội dung, biện pháp và cách thức mới, khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

10. Nghiên cứu, dự báo những biến động, ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội đối với phẩm chất đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

11. Trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên giữa các trường trong nước và quốc tế.

12. Trang bị cho các đơn vị, cá nhân có liên quan trong trường những kiến thức, kỹ năng cần thiết của công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

 

Chương III

THỜI LƯỢNG, KINH PHÍ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Điều 10. Thời lượng

1. Trong một năm học, tổng số thời lượng ngoại khoá dành cho việc thực hiện các nội dung công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên ít nhất là 10 buổi, mỗi buổi được quy định bằng 5 tiết.

2. Thời lượng dành cho Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên ít nhất là 5 buổi, 5 buổi còn lại dành cho các nội dung khác trong cả năm học.

Điều 11. Kinh phí

Kinh phí cho việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên phải đảm bảo cho việc thực hiện có chất lượng các nội dung nêu trên, được bố trí thành một mục riêng, từ các nguồn:

1. Tổng số kinh phí chi thường xuyên.

2. Các nguồn thu hợp pháp khác của trường.

Điều 12. Chế độ báo cáo

1. Theo định kỳ, kết thúc năm học các trường báo cáo việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chủ quản.

2. Thực hiện báo cáo đột xuất về các cơ quan quản lý cấp trên khi có sự việc bất thường, nghiêm trọng xảy ra về chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

Điều 13. Công tác kiểm tra, đánh giá

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chủ quản, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên tại các trường thuộc phạm vi quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện Quy định này thuộc phạm vi quản lý.

2. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện Quy định này tại địa phương.

Điều 15. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, cụ thể hoá các nội dung của Quy định này thành Quy định của trường, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá kết quả.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và gia đình trong quá trình thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị trong trường

2. Phòng Công tác chính trị-học sinh, sinh viên (hoặc bộ phận quản lý học sinh, sinh viên) là đầu mối có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, xây dựng kế hoạch hằng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quả và giám sát việc thực hiện Quy định này.

3. Các phòng, ban chức năng, các khoa, các bộ môn phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên (nếu có) và các tập thể, đơn vị khác của trường thực hiện Quy định này.

Điều 17. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Trong từng năm học, kết quả thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là một tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng đối với các trường.

2. Theo định kỳ 05 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, khen thưởng việc thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đối với các trường.

3. Những vi phạm trong việc thực hiện công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của tổ chức, cá nhân, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận

File đính kèm:
Download this file (QD_50_2007_GDPCDD_ HSSV.doc)QD_50_2007_GDPCDD_ HSSV.doc[ ]49 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng:

 

Danh mục

Đăng nhập