Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh mục thủ tục hành chính

Email In PDF.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE

Tổng cộng: 73 TTHC, 09 lĩnh vực.

Nộp hồ sơ trực tuyếntại đây.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Số hiệu VBQPPL
quy định

Cơ quan thực hiện

I. Lĩnh vực giáo dục trung học (08 TTHC)

1

1.006388

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

2

1.005074

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

1.005067

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

1.005070

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

5

1.006389

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

6

 

Tuyển sinh trung học phổ thông

Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT;
Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT;
Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

7

1.000270

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

1.001088

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

II. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (08 TTHC)

1

1.005069

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

2

1005073

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

3

2.001988

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

4

1.005082

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

1.005354

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

2.001989

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

7

1.005088

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

8

1.005087

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

III. Lĩnh vực giáo dục dân tộc (04 TTHC)

1

1.005084

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

2

1.005081

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

1.005079

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

4

1.005076

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

IV. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (17 TTHC)

1

1.005015

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

2

1.005008

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

1.004988

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

1.004999

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

5

1.004991

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

6

1.005053

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được ủy quyền); Thủ tưởng Cơ sở giáo dục đại học; Hiệu trưởng trường CĐSP

7

1.005049

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

8

1.005025

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

9

1.005043

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục

10

1.005036

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục

11

1.005195

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

12

1.005359

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

1.000181

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

14

1.001000

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

15

1.005061

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

2.001985

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

2.001987

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

V. Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục (04 TTHC)

1

1.000715

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

1.000713

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

1.000711

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

1.000259

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

VI. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (11 TTHC)

1

1.000288

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT

UBND cấp tỉnh

2

1.000280

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT

UBND cấp tỉnh

3

1.000691

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT

UBND cấp tỉnh

4

1.000729

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT

UBND cấp tỉnh

5

2.000011

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT;
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

6

1.005143

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Thông tư số 16/2016/TT-BGDĐT;
Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục ĐH

7

1.001714

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

8

1.004435

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ  đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

9

1.004436

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ  đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

10

1.002982

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

11

1.005144

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH;
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

12 1.009002 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Nghị định số 116/2020/NĐ-CP Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên (Cơ sở đào tạo giáo viên)

VII. Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài (12 TTHC)

1

1.001492

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

1.001499

Phê duyệt liên kết giáo dục

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

1.001497

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

1.001496

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

1.000939

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

6

1.000716

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

1.008722

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

8

1.008723

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

UBND cấp tỉnh

9

1.006446

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

1.000718

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

11

1.001495

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

12

1.001493

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo

VIII. Lĩnh vực thi, tuyển sinh (05 TTHC)

1

1.005090

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo

2

1.005098

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

1.005142

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

4

1.005095

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT

Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi

5

1.009394

Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

Nghị định số 141/2020/NĐ-CP

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh

IX. Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ (03 TTHC)

1

1.005092

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

2

2.001914

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

3

1.004889

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Danh mục

Đăng nhập