Thông báo nhận sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

In

Các đơn vị trực thuộc đến Phòng KHTC nhận sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC từ ngày 09-10/01/2018.


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: