Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Kỷ luật

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Nghị định 35 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ,công chức
2 Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật...
3 Công văn 94 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý kỷ luật viên chức
4 TT 89 về thu hồi chi phí đào tạo
 

Danh mục

Đăng nhập