Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Phân cấp quản lý

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
2 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân VN ra nước ngoài học tập
3 Quyết định 2364 của UBND tỉnh Bến Tre về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức...
4 Công văn 894 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hợp đồng nhân viên
5 Công văn 318 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc thực hiện quyền ký hợp đồng...
6 Chỉ thị 28 của UNBND tỉnh về việc triển khai Nghị định 37 vể minh bạch tài sản,thu nhập
7 Nghị định 37 của Chính Phủ về minh bạch tài sản,thu nhập
8 Công văn số 92/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 04/2/2009 ...
9 Công văn 847/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 05/09/2008 về việc lập thủ tục bổ nhiệm...
10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ...
11 Công văn số 178/SGD&ĐT-TCCB ngày 13/7/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo ...
12 Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ
13 Nghị định 157 của Chính phủ về việc Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu...
 

Danh mục

Đăng nhập