Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Giáo dục chuyên nghiệp

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
41 Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
42 Quy định về thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
43 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số: 67 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
44 Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
45 Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. (Ban hành kèm theo Quyết định số: 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2007)
46 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
47 Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
48 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
49 Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
50 Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung học chuyên nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 26/2003/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2003 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)
51 Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
52 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
53 Chương trình khung đào tạo TCCN (Ban hành theo Quyết định số 21 /2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 06 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
Trang 3 của 3

Danh mục

Đăng nhập