Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Giáo dục chuyên nghiệp

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
21 Thông tư số: 61/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải.
22 Thông tư Số: 59/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011về việc Ban hành chương trình khung TCCN các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, . . .
23 Thông tư số: 63/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học.
24 Thông tư số: 60/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống.
25 Thông tư số: 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN
26 Thông tư số: 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục vào Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
27 Thông tư số:15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
28 Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
29 Thông tin liên hệ
30 Quyết định số 649 ngày 15/02/2011 về việc sửa đổi, bổ sung điều 3 và khoản 4 điều 5 Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
31 Thông tư số 09 /2010/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Học viên các trường Đại học, Cao đẳng & TCCN hình thức vừa làm vừa học
32 Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT ngày 03 tháng12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
33 Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
34 Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số: 68 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
35 Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
36 Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
37 Quyết định số 157 của Thủ tướng chính phủ ngày 27tháng 9 năm 2007 về Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
38 Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
39 Quy định về chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
40 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
Trang 2 của 3

Danh mục

Đăng nhập