Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Quản lý học sinh

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học
2 Công văn 2642-BGDĐT v/v trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58
3 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
4 Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
5 Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT V/v ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT
6 Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT V/v ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
7 Quyết định 51/2008 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ...
8 Quyết định số 51/2002 của Bộ GD&ĐT Về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông''
9 Công văn số 1094 của Sở Giáo dục về việc Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh xin học lại
10 Công văn số 159 của Sở Giáo dục về việc Thu và quản lý bản sao khai sinh trong các nhà trường
 

Danh mục

Đăng nhập