Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh mục thủ tục hành chính

Email In PDF.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông)

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

3

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

4

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

5

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

6

Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

7

Giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

8

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

9

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

10

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

11

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

12

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

13

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

14

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

15

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

16

Công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia

17

Chuyển trường đối với học sinh THPT

18

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

19

Thành lập trường THPT chuyên công lập, cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục

20

Cho phép trường THPT chuyên hoạt động giáo dục

21

Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

22

Cấp giấy chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (trường trung học bao gồm: Trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học; trường chuyên

23

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

24

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

25

Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

26

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

27

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

28

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

29

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận

30

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục

31

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục không vì lợi nhuận

32

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

33

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

34

Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

35

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

36

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

37

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân tộc thiểu số

38

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

39

Xét, cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển

40

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

41

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

42

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

43

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm

44

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)

45

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

46

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

47

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

48

Thành lập phân hiệu trường trung học sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

49

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

50

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức , cá nhân đề nghị thành lập trường)

51

Cho phép Trường Trung học phổ thông hoạt động trở lại

52

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

53

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

54

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

55

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

56

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoàn nhập hoạt động trở lại

57

Phê duyệt liên kết giáo dục

58

Gia hạn điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

59

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

60

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

61

Cho phép hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ  sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

62

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ  sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

63

Bổ sung điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ  sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

64

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

65

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

66

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

67

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

68

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

69

Tổ chức lại, cho phép tổ chức tại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

70

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

II. Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh

71

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

72

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

73

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

III. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng chứng chỉ

74

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc

75

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

76

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

Danh mục

Đăng nhập