Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Giấy mời tài liêu Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần 9, tổng kết năm học 2013-2014, Tập huấn Điều lệ CĐVN

Email In PDF.

CĐGD tỉnh đã phát hành Giấy mời và tài liêu Hội nghị BCH CĐGD tỉnh lần 9, tổng kết năm học 2013-2014 và Tập huấn Điều lệ Công đoàn VN khóa XI.

Các đ/c UV UV BCH, UBKT CĐGD tỉnh; Chủ tịch CĐCS trực thuộc liên hệ lấy Giấy mời và tài liệu tại trang web CĐGD tỉnh

http://cddgdbentre.edu.vn

http://www.cddgdbentre.edu.vn