Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục:

Email In PDF.

(GD&TĐ)-So với bố cục của Luật Giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục bổ sung 5 điều mới; sửa đổi bổ sung liên quan đến 24 điều (trên tổng số 120 điều).

Những sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục tạo điều kiện cho sự nghiệp GD phát triển mạnh mẽ hơn. Ảnh: N.N

Cụ thể:

Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 (Về chương trình giáo dục);

Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 (Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi);

Sửa đổi Điều 13 (Đầu tư cho giáo dục);

Sửa đổi Khoản 3 Điều 29
(Chương trình phổ thông và sách giáo khoa);

Sửa đổi Khoản 2 Điều 35 (Giáo trình giáo dục nghề nghiệp);

Sửa đổi Khoản 4 Điều 38 (Về thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ);

Bổ sung khoản 5 Điều 38 (Về việc đào tạo trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người đã tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc biệt);

Sửa đổi Khoản 2 Điều 41 (Giáo trình giáo dục đại học);

Sửa đổi Điểm b khoản 1 Điều 42 (tên gọi trường đại học);

Sửa đổi Khoản 2 Điều 42 (Điều kiện đào tạo trình độ tiến sĩ);

Sửa đổi Khoản 6 Điều 43 (Về văn bằng công nhận trình độ kỹ năng thực hành, ứng dụng cho những người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp đại học ở một số ngành chuyên môn đặc biệt);

Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 46 (Trung tâm ngoại ngữ, tin học);

Sửa đổi Khoản 3 Điều 46 (Trung tâm ngoại ngữ, tin học);

Sửa đổi Khoản 2 Điều 48 (Về thành lập trường);

Sửa đổi Điều 49 (Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân);

Sửa đổi Điều 50 (Điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục);

Bổ sung Điều 50a (Đình chỉ hoạt động giáo dục) và Điều 50b (Giải thể nhà trường)

Sửa đổi Điều 51(Thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường);

Sửa đổi Khoản 1 Điều 58 (Về công khai mục tiêu, chương trình giáo dục);

Sửa đổi Điểm b khoản 1 Điều 69 (Về trung tâm ngoại ngữ, tin học);

Sửa đổi Điểm c khoản 1 Điều 69 (Về đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ của Viện nghiên cứu khoa học);

Sửa đổi Khoản 2 Điều 69 (Về vấn đề ký hợp đồng đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện nghiên cứu khoa học);

Sửa đổi Khoản 3 Điều 70 (Về tên gọi nhà giáo ở Cao đẳng nghề);

Sửa đổi Điều 74 (Về thỉnh giảng);

Sửa đổi Điều 78 (Về cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục);

Sửa đổi Điều 81 (về tiền lương);

Sửa đổi Khoản 4 Điều 100 (Về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục) ;

Sửa đổi Khoản 2 Điều 101 (về học phí, lệ phí) ;

Bổ sung khoản 4 Điều 108 (về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; việc hợp tác về giáo dục với tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài) ;

Sửa đổi Điều 109 (Về khuyến khích hợp tác về giáo dục với Việt Nam) ;

Bổ sung Mục 3a Chương VII (Về kiểm định chất lượng giáo dục) ;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có  hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

GD&TĐ